Загрузка
Изображение №
© 2020-2022 МСЦ РАН
Borisiak A.A. Alexandr Petrovitch Karpinski//Известия АН СССР.Отдел. математ. и естествен.наук. - Б.м.,1937,№4. - С.599-606.Отд.отт.