Publication «[Рецензии]: [1]. Z dziejów języka polskiego. Objaśnienia do rozprawy W.W. Makuszewa p. t. "Ślady wpływu ruskiego na piśmiennictwo staropolskie", wydrukowanéj w czasopiśmie rosyjskim "Sławianskij sbornik" (tom 3) napisał Ad. Ant. Kryński. Warszawa. Druk K. Kowalewskiego 1879. [2]. Słoworód ludowy przez Jana Karłowicza. Osobna odbitka z "Dwutygodnika naukowego". Kraków. 1878. [3]. Ogled. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika»

Year of publishing:
1880
Place of publication:
Воронеж
Publishing house:
Тип. Губ. правления
Pages:
16
Publication Language:
Russian
Scientific topics
  • 16.41.21 Indo-European languages
  • 16.21.47 Lexicology. Terminology
  • 16.21.65 Lexicography
Full text:
Bibliographic Description:
Бодуэн-де-Куртенэ, И.А. [Рецензии] : [1]. Z dziejów języka polskiego. Objaśnienia do rozprawy W.W. Makuszewa p. t. "Ślady wpływu ruskiego na piśmiennictwo staropolskie", wydrukowanéj w czasopiśmie rosyjskim "Sławianskij sbornik" (tom 3) napisał Ad. Ant. Kryński. Warszawa. Druk K. Kowalewskiego 1879. (Из истории польского языка. Объяснения к рассуждению В.В. Макушева п. з. "Следы русского влияния на древнепольскую письменность", напечатанному в русском повременнике "Славянский сборник" (том 3) написал Ад. Ант. Крынский. Варшава. Типогр. К. Ковалевского 1879), 8º, 54 стр. [2]. Słoworód ludowy przez Jana Karłowicza. Osobna odbitka z "Dwutygodnika naukowego". Kraków. 1878. (Народное словопроизводство Ивана Карловича. Отдельный оттиск из "Научного двухнедельника". Краков. 1878). 8º, 51 стр. [3]. Ogled. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika na svijet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti obradjuje Gj. Daničić. Zagreb 1878. (Пробный выпуск. Словарь хорватского или сербского языка издает Южнославянская академия наук и искусств под редакциею Ю. Даничича. Загреб 1878). 8º-maj. XII+39 стр. [4]. Slovanščina v romanščini. Spisal Davorin Terstenjak. 1878 v Celovcu. (Славянские элементы в романских языках. Написал Мартын Трстеняк 1878, в Клагенфурте). 8º, 79 стр. / И. Бодуэн-де-Куртенэ. - Воронеж : в тип. Губ. правления, 1880. - 16 с.